Lentiz | onderwijsgroep

Vier niveaus

Binnen het mbo zijn er vier niveaus. Hoe hoger het niveau, hoe meer je moet weten en kunnen. De duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau. Natuurlijk is er de mogelijkheid om door te stromen van niveau naar niveau. De opleidingen van Lentiz worden aangeboden binnen de entreeopleiding, op mbo-niveau 2, 3 en 4. Hieronder volgt een overzicht van de mbo-niveaus:

Toelatingseisen

In het mbo kun je op verschillende niveaus een diploma behalen. Op welk niveau je kunt beginnen, hangt af van je vooropleiding en werkervaring. Daarbij zijn enkele zaken van belang:

Toelatingseisen vanuit vmbo en havo/vwo

  • Entreeopleiding: deze opleiding is er voor jongeren vanaf 16 jaar zonder diploma van een vooropleiding.
  • Niveau 2: als je minimaal een diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg hebt, mag je naar een opleiding niveau 2.
  • Niveau 3 en 4: als je een diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, of het mbo-diploma niveau 2 respectievelijk 3 hebt, mag je naar een opleiding op niveau 3 of 4.
  • Havo-/vwo-studenten: ben je een havo-/vwo-student met een overgangsbewijs van havo-/vwo-3 naar havo-/vwo-4, dan kan je bij ons ook een opleiding volgen. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, dan kun je vaak in het tweede jaar instromen. Je wordt dan toegelaten tot de opleidingen op niveau 2, 3 of 4.

Twee leerwegen: BOL en BBL

Binnen het mbo bestaan er twee leerwegen, BOL en BBL. In zowel de BOL- als de BBL-opleiding moet je uiteindelijk aan dezelfde eisen voldoen. Aan het eind krijg je dus een gelijkwaardig diploma, alleen de weg ernaar toe is anders.

BOL (Beroepsopleidende Leerweg)

Je volgt onderwijs en daarnaast loop je BPV (beroepspraktijkvorming/stage). Het verschilt per opleiding op welke wijze en in welk studiejaar deze stages plaatsvinden.

BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)

Je werkt betaald of onbetaald bij een erkend leerbedrijf of een instelling. Je combineert één dag school met minimaal 20 uur per week werken. In principe moet je zelf een bedrijf of instelling vinden waar je gaat werken. Natuurlijk kunnen we je hierbij ook adviseren.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Praktijk is belangrijk voor het leren. Het leren in de praktijk vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het mbo. Je doet tijdens je BPV ervaring op in een erkend leerbedrijf. Tijdens je BPV raak je vertrouwd met de sfeer in een bedrijf of instelling en leer je kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen. Je wordt door een praktijkopleider binnen het leerbedrijf begeleid. Natuurlijk word je ook vanuit de school begeleid.

Formele eisen leerplicht

Tot het schooljaar dat volgt op het moment dat je 16 jaar wordt, ben je volledig leerplichtig en moet je dus voltijds dagonderwijs volgen. Pas het schooljaar volgende op het moment waarop je 16 jaar bent geworden, ben je gedeeltelijk leerplichtig. Vanaf dat moment kan je worden toegelaten tot een BBL-opleiding. Tot die tijd kun je terecht in de BOL.

Kwalificatieplicht

Alle jongeren moeten tot hun 18e verjaardag een volledig onderwijsprogramma volgen, tenzij ze minimaal een mbo-niveau 2-, havo- of vwo-diploma hebben. Als je bij aanvang van je opleiding zeventien jaar bent geworden, geldt de kwalificatieplicht voor jou.

Lesgeld en cursusgeld

Doorgaans betaal je lesgeld aan het Rijk en cursusgeld aan de school. Als je bij aanvang van de opleiding 18 jaar of ouder bent of je bent gehuwd (of gehuwd geweest) dan ben je als student lesgeldplichtig. Het cursusgeld dat je aan de school betaalt, verschilt per opleiding.

Tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering

Het is mogelijk dat je in aanmerking komt voor studiefinanciering. Vraag daarvoor meer informatie bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl) of laat je informeren door de leerlingenadministratie van je school.

Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) & Burgerschapsvorming

Een mbo-opleiding leidt een student niet alleen op tot een beginnend beroepsbeoefenaar maar vormt en bereidt de student ook voor op een zelfstandige rol als burger in de Nederlandse samenleving. Daarom volgt iedere student, ongeacht het niveau, onderwijs in de algemeen vormende vakken als Nederlands (taal), rekenen en Loopbaan & Burgerschap. Binnen de opleidingen op niveau 3 en 4 worden daarnaast vaak vakken als economie, exacte vakken (natuur- en scheikunde), Engels en bijvoorbeeld nog een extra vreemde taal (Duits) aangeboden, die de beroepsmatige onderdelen van het onderwijsprogramma en de doorstroom naar vervolgopleidingen op een hoger niveau (bijvoorbeeld hbo) ondersteunen.

Daarnaast moet je een zogenaamd keuzedeel volgen. Hiermee kun je je opleiding verdiepen of verbreden of je doorstroom verbeteren. Welke keuzedelen er beschikbaar zijn, is afhankelijk van de opleiding. De school kan je hier verder over informeren.

Examinering in het MBO

Gedurende de opleiding krijgt elke student te maken met meerdere examens: beroepsgerichte examens en AVO-examens voor Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen en Loopbaan & Burgerschap. Om te mogen deelnemen aan een examen moet de student eerst voldoen aan een aantal voorwaarden, opgenomen in het voorwaardendossier. De opdrachten uit het voorwaardendossier worden tijdens de opleiding op school of tijdens de BPV uitgevoerd.

Voor de AVO-examens moeten studenten aan bepaalde niveaus voldoen om hun diploma te kunnen behalen. Dit is afhankelijk van het niveau van de opleiding.